FANDOM


Bảng dưới đây hướng dẫn cách sử dụng mốt số tiêu bản đơn vị tài nguyên với kết quả là con số có kèm theo biểu tượng:


Các tiêu bản Ngân khoản hoặc Số lượng
Ngân khoản
Sử dụng
Kết quả
Hoặc
Biểu tượng
Tài nguyên Gỗ {{Gỗ|Con số}} Con số Wood small {{Gỗ}}
Wood small
Đá Hoa cương {{H|Con số}} Con số Marble small {{H}}
Marble small
Thuỷ tinh Pha lê {{P|Con số}} Con số Crystal small {{P}}
Crystal small
Nho / Rượu vang {{V|Con số}} Con số Wine small {{V}}
Wine small
Lưu huỳnh {{L|Con số}} Con số Sulphur small {{L}}
Sulphur small
Ý tưởng nghiên cứu {{Y|Con số}} Con số Research small {{Y}}
Research small
Số Cư dân {{C|Con số}} Con số Icon citizen {{C}}
Icon citizen
Vàng / Ngân lượng {{N$|Con số}} Con số Gold small {{N$}}
Gold small


Các tiêu bản Điểm số
Điểm số
Sử dụng
Kết quả
Tài nguyên Gỗ {{mGp|Điểm số}} Mỗi Wood small Số Điểm
Đá Hoa cương {{mHp|Điểm số}} Mỗi Marble small Số Điểm
Thuỷ tinh Pha lê {{mPp|Điểm số}} Mỗi Crystal small Số Điểm
Nho / Rượu vang {{mVp|Điểm số}} Mỗi Wine small Số Điểm
Lưu huỳnh {{mLp|Điểm số}} Mỗi Sulphur small Số Điểm
Ý tưởng nghiên cứu {{mYp|Điểm số}} Mỗi Research small Số Điểm
Số Cư dân {{mCp|Điểm số}} Mỗi Icon citizen Số Điểm
Vàng mua Thuyền buôn {{mN$p|Điểm số}} Con số Gold small mua S Cargo Số Điểm