FANDOM


Bảng dưới đây hướng dẫn cách sử dụng mốt số tiêu bản đơn vị tài nguyên với kết quả là con số có kèm theo biểu tượng:


Các tiêu bản Ngân khoản hoặc Số lượng
Ngân khoản
Sử dụng
Kết quả
Hoặc
Biểu tượng
Tài nguyên Gỗ {{Gỗ|Con số}} Con số Wood small {{Gỗ}}
Wood small
Đá Hoa cương {{H|Con số}} Con số Marble small {{H}}
Marble small
Thuỷ tinh Pha lê {{P|Con số}} Con số Crystal small {{P}}
Crystal small
Nho / Rượu vang {{V|Con số}} Con số Wine small {{V}}
Wine small
Lưu huỳnh {{L|Con số}} Con số Sulphur small {{L}}
Sulphur small
Ý tưởng nghiên cứu {{Y|Con số}} Con số Research small {{Y}}
Research small
Số Cư dân {{C|Con số}} Con số Icon citizen {{C}}
Icon citizen
Vàng / Ngân lượng {{N$|Con số}} Con số Gold small {{N$}}
Gold small


Các tiêu bản Điểm số
Điểm số
Sử dụng
Kết quả
Tài nguyên Gỗ {{mGp|Điểm số}} Mỗi Wood small Số Điểm
Đá Hoa cương {{mHp|Điểm số}} Mỗi Marble small Số Điểm
Thuỷ tinh Pha lê {{mPp|Điểm số}} Mỗi Crystal small Số Điểm
Nho / Rượu vang {{mVp|Điểm số}} Mỗi Wine small Số Điểm
Lưu huỳnh {{mLp|Điểm số}} Mỗi Sulphur small Số Điểm
Ý tưởng nghiên cứu {{mYp|Điểm số}} Mỗi Research small Số Điểm
Số Cư dân {{mCp|Điểm số}} Mỗi Icon citizen Số Điểm
Vàng mua Thuyền buôn {{mN$p|Điểm số}} Con số Gold small mua S Cargo Số Điểm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên