FANDOM


Img glass

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Mỏ thạch anh : fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl and en: Uk / Us

Giới thiệu Sửa đổi

Trang này nói về Pha lê khai thác từ mỏ thạch anh dùng làm Thủy tinh.

Mỏ thạch anh cung cấp Thủy tinh Pha lê được dùng để nâng cấp Học viện, đào tạo Điệp viên, nâng cấp các binh chủng trong Xưởng (công cụ), và , với nghiên cứu Thủy tinh, tăng tốc tiến trình nghiên cứu trong Học viện.

Nghiên cứu Quang học sẽ giảm lượng tiêu thụ Thủy tinh Pha lê; Thợ làm kính sẽ tăng lượng khai thác Thủy tinh Pha lê.


Chi tiết nâng cấpSửa đổi

Nếu Kỳ quan trên đảo là Small Đền Thần Athene (Đền Thần Athene) và tài nguyên trên đảo là Thủy tinh Pha lê thì sự khai thác Thủy tinh Pha lê được tăng 10%. Nếu đóng góp cầu phúc đầy đủ cho đảo, thì Kỳ quan sẽ ban phúc với lượng sản phẩm khai thác Thủy tinh Pha lê được nhân đôi trong 24 giờ.(ban phúc của kỳ quan không hoạt động tại thời điểm tháng tư 2009).


Những công trình khácSửa đổi

Các công trình khác trên đảoSửa đổi