FANDOM


Ý nghĩa Thể hiện
HTML PNG
Số mũ a^2 $ a^2 $ $ a^2 \,\! $
Chỉ số dưới a_2 $ a_2 $ $ a_2 \,\! $
Nhóm a^{2+2} $ a^{2+2} $ $ a^{2+2}\,\! $
a_{i,j} $ a_{i,j} $ $ a_{i,j}\,\! $
Kết hợp hai kiểu x_2^3 $ x_2^3 $
Viết mũ và chỉ số đằng trước {}_1^2\!X_3^4 $ {}_1^2\!X_3^4 $
Vi phân (cách viết đúng) x', y'' $ x', y'' $ $ x', y''\,\! $
Vi phân (cách viết HTML sai) x^\prime, y^{\prime\prime} $ x^\prime, y^{\prime\prime} $ $ x^\prime, y^{\prime\prime}\,\! $
Vi phân (cách viết PNG sai) x\prime, y\prime\prime $ x\prime, y\prime\prime $ $ x\prime, y\prime\prime\,\! $
Chấm vi phân \dot{x}, \ddot{x} $ \dot{x}, \ddot{x} $
Gạch dưới, gạch trên, véctơ \hat a \ \bar b \ \vec c \ \overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f} \ \overline{g h i} \ \underline{j k l} $ \hat a \ \bar b \ \vec c \ \overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f} \ \overline{g h i} \ \underline{j k l} $
Ngoặc ôm trên \begin{matrix} 5050 \\ \overbrace{ 1+2+\cdots+100 } \end{matrix} $ \begin{matrix} 5050 \\ \overbrace{ 1+2+\cdots+100 } \end{matrix} $
Ngoặc ôm dưới \begin{matrix} \underbrace{ a+b+\cdots+z } \\ 26 \end{matrix} $ \begin{matrix} \underbrace{ a+b+\cdots+z } \\ 26 \end{matrix} $
Tổng \sum_{k=1}^N k^2 $ \sum_{k=1}^N k^2 $
Tích \prod_{i=1}^N x_i $ \prod_{i=1}^N x_i $
Đồng tích \coprod_{i=1}^N x_i $ \coprod_{i=1}^N x_i $
Giới hạn \lim_{n \to \infty}x_n $ \lim_{n \to \infty}x_n $
Tích phân \int_{-N}^{N} e^x\, dx $ \int_{-N}^{N} e^x\, dx $
Tích phân kép \iint_{D}^{W} \, dx\,dy $ \iint_{D}^{W} \, dx\,dy $
Tích phân ba lớp \iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz $ \iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz $
Tích phân 4 lớp \iiiint_{F}^{U} \, dx\,dy\,dz\,dt $ \iiiint_{F}^{U} \, dx\,dy\,dz\,dt $
Tích phân đường \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy $ \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy $
Giao \bigcap_1^{n} p $ \bigcap_1^{n} p $
Hợp \bigcup_1^{k} p $ \bigcup_1^{k} p $