FANDOM


Ý nghĩa Thể hiện
Phân số \frac{2}{4} or {2 \over 4} $ \frac{2}{4} $
Liên phân số x = a_0 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{5}}}
(nhiều tầng, không đổi kích thước)
$ x = a_0 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3+ \cfrac{1}{5}}} $
Hệ số nhị thức {n \choose k} $ {n \choose k} $
Phân số nhỏ \begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix} $ \begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix} $
Ma trận \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} $ \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} $
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} $ \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} $
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} $ \begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} $
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &

\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}

$ \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix} $
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} $ \begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} $
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} $ \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} $
Chia trường hợp f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{khi }n < 0 \\ 3n+1, & \mbox{khi }n > 0 \end{cases} $ f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{khi }n < 0 \\ 3n+1, & \mbox{khi }n > 0 \end{cases} $
Phương trình nhiều dòng \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ &

= & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}

$ \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix} $
Phương trình nhiều dòng (dùng bảng)
{|
|-
|<math>f(n+1)</math>
|<math>=(n+1)^2</math>
|-
|
|<math>=n^2 + 2n + 1</math>
|}
$ f(n+1) \,\! $ $ =(n+1)^2 \,\! $
$ =n^2 + 2n + 1 \,\! $