FANDOM


Để bắt phần mềm thể hiện công thức bằng hình PNG, thay vì HTML cho trường hợp đơn giản, thêm \, vào cuối công thức hoặc \,\! vào bất cứ chỗ nào của công thức. Ví dụ:

Thể hiện
a^{c+2} $ a^{c+2} $
a^{c+2} \, $ a^{c+2} \, $
a^{\,\!c+2} $ a^{\,\!c+2} $
a^{b^{c+2}} $ a^{b^{c+2}} $ (Sai nếu lựa chọn cá nhân "Viết công thức toán học bằng HTML nếu có thể"!)
a^{b^{c+2}} \, $ a^{b^{c+2}} \, $ (Sai nếu lựa chọn cá nhân "Viết công thức toán học bằng HTML nếu có thể"!)
a^{b^{c+2}}\approx 5 $ a^{b^{c+2}}\approx 5 $ (không cần "\,\!")
a^{b^{\,\!c+2}} $ a^{b^{\,\!c+2}} $
\int_{-N}^{N} e^x\, dx $ \int_{-N}^{N} e^x\, dx $
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \, $ \int_{-N}^{N} e^x\, dx \, $
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\! $ \int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\! $

Có thể thêm chú thích để người khác đừng thay đổi:

<!-- Đoạn \,\! để tạo hình PNG cho công thức, thay vì HTML. Xin đừng xóa nó.-->