FANDOM


Quân lính và Tàu thuyền được nâng cấp trong Xưởng (quân cụ)

Nâng cấp Quân đoàn Sửa đổi

Quân đoàn Nâng cấp Hiệu quả Gold small Crystal small Time small Cấp của Xưởng
Spearman

Giáo binh

Sword-icon3 Giáo Đồng Tấn công +1 1,500 1000 1h 1
Sword-icon2 Giáo Sắt Tấn công +2 4,500 3000 2h 2
Sword-icon1 Giáo Thép Tấn công +3 12,000 8000 3h 3
Shield-icon3 Trang phục Da Phòng ngự +1 750 500 1h 1
Shield-icon2 Trang phục Da Tăng cường Phòng ngự +2 1,500 1000 2h 2
Shield-icon1 Trang phục khảm Da Phòng ngự +3 6,000 4000 3h 3
Slinger

Người ném đá

A:7 D:6 U:8

Sword-icon3 Đá Đồng Tấn công +2 2,800 245 50m 1
Sword-icon2 Đá Sắt Tấn công +2 5,600 980 1h 40m 2
Sword-icon1 Đá Thép Tấn công +2 11,600 2,940 2h 30m 3
Shield-icon3 Trang phục Da Phòng ngự +2 2,800 245 50m 1
Shield-icon2 Trang phục Da Tăng cường Phòng ngự +2 5,600 980 1h 40m 2
Shield-icon1 Trang phục khảm Da Phòng ngự +2 11,600 2,940 2h 30m 3
Swordsman

Kiếm thủ

A:18+ D:14 U:16

Sword-icon3 Kiếm Đồng Tấn công +4 5,200 440 55m 1
Sword-icon2 Kiếm Sắt Tấn công +4 10,400 1,760 1h 45m 2
Sword-icon1 Kiếm Thép Tấn công +4 21,200 5,280 2h 40m 3
Shield-icon3 Mũ Đồng Phòng ngự +3 5,200 440 55m 1
Shield-icon2 Mũ Sắt Phòng ngự +3 10,400 1,760 1h 45m 2
Shield-icon1 Mũ Thép Phòng ngự +3 21,200 5,280 2h 40m 3
Phalanx

Giáp sĩ

A:24 D:40+ U:24

Sword-icon3 Giáo Đồng Tấn công +6 6,800 550 1h 1
Sword-icon2 Giáo Sắt Tấn công +6 13,200 2,200 1h 50m 2
Sword-icon1 Giáo Thép Tấn công +6 26,800 6,600 2h 50m 3
Shield-icon3 Khiên Đồng Phòng ngự +10 6,800 550 1h 1
Shield-icon2 Khiên Sắt Phòng ngự +10 13,200 2,200 1h 50m 2
Shield-icon1 Khiên Thép Phòng ngự +10 28,600 6,600 2h 50m 3
Ram

Xe húc

A:14 D:18 U:52

Sword-icon3 Đầu Đồng Tấn công +3 8,400 670 1h 5m 1
Sword-icon2 Đầu Sắt Tấn công +3 16,400 2,680 2h 2
Sword-icon1 Đầu Thép Tấn công +3 32,800 8,040 3h 3
Shield-icon3 Mái Đồng Phòng ngự +4 8,400 670 1h 5m 1
Shield-icon2 Mái Sắt Phòng ngự +4 16,400 2,680 2h 2
Shield-icon1 Mái Thép Phòng ngự +4 32,800 8,040 3h 3
Archer

Cung thủ

A:40 D:40 U:32

Sword-icon3 Mũi tên bọc Sắt Tấn công +10 11,600 925 1h 3m 2
Sword-icon2 Mũi tên bọc Thép Tấn công +10 23,200 3,700 1h 55m 3
Sword-icon1 Mũi tên bọc Lửa Tấn công +10 46,400 11,100 2h 45m 4
Shield-icon3 Áo giáp Da Phòng ngự +10 11,600 925 1h 3m 2
Shield-icon2 Áo giáp Da Tăng cường Phòng ngự +10 23,200 3,700 1h 55m 3
Shield-icon1 Áo giáp khảm Da Phòng ngự +10 46,400 11,100 2h 45m 4
Catapult

Máy bắn đá

A:36 D:28 U:72

Sword-icon3 Hoả tiển lửa ngọn Tấn công +9 17,600 none* 1h 10m 3
Sword-icon2 Hoả tiển lửa Địa ngục Tấn công +9 34,800 5,420 2h 20m 4
Sword-icon1 Hoả tiển lửa Diêm vương Tấn công +9 69,600 16,260 3h 5m 5
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +7 17,600 1,355 1h 10m 3
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +7 34,800 5,420 2h 20m 4
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +7 69,600 16,260 3h 5m 5
Marksman

Xạ thủ

A:80 D:64 U:58

Sword-icon3 Đạn Đồng Tấn công +18 26,400 2,000 1h 8m 3
Sword-icon2 Đạn Sắt Tấn công +18 52,800 8,000 2h 20m 4
Sword-icon1 Đạn Thép Tấn công +18 105,600 24,000 3h 3m 5
Shield-icon3 Áo giáp Da Phòng ngự +14 26,400 2,000 1h 8m 3
Shield-icon2 Áo giáp Da Tăng cường Phòng ngự +14 52,800 8,000 2h 20m 4
Shield-icon1 Áo giáp khảm Da Phòng ngự +14 105,600 24,000 3h 3m 5
Mortar

Súng thần công

A:64 D:64 U:128

Sword-icon3 Lựu pháo Sấm Tấn công +15 32,800 2,450 1h 40m <=10?
Sword-icon2 Lựu pháo Thần sấm Tấn công +15 66,000 9,750 3h 3m  ?
Sword-icon1 Lựu pháo Tận thế Tấn công +15 122,000 29,875 5h 50m  ?
Shield-icon3 Vách Đồng Phòng ngự +15 32,800 2,450 1h 40m <=10?
Shield-icon2 Vách Sắt Phòng ngự +15 66,000 9,750 3h 3m  ?
Shield-icon1 Vách Thép Phòng ngự +15 122,000 29,875 5h 50m  ?
Steamgiant

Người máy hơi nước

A:100 D:140+ U:68

Sword-icon3 Quả đấm Đồng Tấn công +20 30,400 2,125 1h 25m 4
Sword-icon2 Quả đấm Sắt Tấn công +20 59,000 8,950 2h 30m 5
Sword-icon1 Quả đấm Thép Tấn công +20 122,000 26,400 3h 20m 6
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +30 30,400 2,125 1h 25m 4
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +30 59,000 8,950 2h 30m 5
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +30 122,000 26,400 3h 20m 6
Gyrocopter

Trực thăng

A:112 D:112 U:97

Sword-icon3 Giàn nỏ đơn Tấn công +25 21,600 1,670 1h 23m 4
Sword-icon2 Giàn nỏ đôi Tấn công +25 43,600 6,680 2h 20m 5
Sword-icon1 Giàn nỏ mồi lửa Tấn công +25 86,800 20,040 3h 6m 6
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +25 21,600 1,670 1h 23m 4
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +25 43,600 6,680 2h 20m 5
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +25 86,800 20,040 3h 6m 6
Bombardier

Khí cầu

A:200+ D:165 U:228

Sword-icon3 Bom Lửa Tấn công +45 47,000 3,475 1h 48m <=6?
Sword-icon2 Bom lửa Địa ngục Tấn công +45 88,000 13,400 3h 28m >=7
Sword-icon1 Bom lửa Tận thế Tấn công +45 180,800 40,875 6h 23m  ?
Shield-icon3 Giỏ Da Phòng ngự +35 47,000 3,475 1h 48m <=6?
Shield-icon2 Giỏ Da Tăng cường Phòng ngự +35 88,000 13,400 3h 28m >=7
Shield-icon1 Giỏ khảm Da Phòng ngự +35 180,800 40,875 6h 23m  ?

* Có khả năng lỗi. + Đơn vị có phần thưởng (Cuộc tấn công hay Kháng chiến) ở [stat] này. ? Thông tin thiếu hoặc chưa được xác minh.Nâng cấp Hạm đội Sửa đổi

Hạm đội Nâng cấp Hiệu quả Gold small Crystal small Time small Cấp của Xưởng
Ram

Tàu húc

A:16 D:16 U:20

Sword-icon3 Mũi húc Đồng Tấn công +4 3,600 327 1h 1
Sword-icon2 Mũi húc Sắt Tấn công +4 6,800 1,307 2h 2
Sword-icon1 Mũi húc Thép Tấn công +4 13,600 3,920 3h 3
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +4 3,600 327 1h 1
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +4 6,800 1,307 2h 2
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +4 13,600 3,920 3h 3
Ballista

Tàu bắn nỏ

A:20 D:28+ U:24

Sword-icon3 Giàn nỏ đơn Tấn công +5 8,000 734 1h 30m 2
Sword-icon2 Giàn nỏ đôi Tấn công +5 16,000 2,934 2h 30m 3
Sword-icon1 Giàn nỏ mồi lửa Tấn công +5 32,000 8,800 3h 30m 4
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +7 8,000 734 1h 30m 2
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +7 16,000 2,934 2h 30m 3
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +7 32,000 8,800 3h 30m 4
Flamethrower

Tàu phun lửa

A:40+ D:40 U:45

Sword-icon3 Ống phun lửa ngọn Tấn công +10 14,000 1,234 1h 35m 2
Sword-icon2 Ống phun lửa Địa ngục Tấn công +10 28,000 4,934 2h 50m 3
Sword-icon1 Ống phun lửa Tận thế Tấn công +10 55,600 14,800 3h 10m 4
Shield-icon3 Bọc Đồng Phòng ngự +10 14,000 1,234 1h 35m 2
Shield-icon2 Bọc Sắt Phòng ngự +10 28,000 4,934 2h 50m 3
Shield-icon1 Bọc Thép Phòng ngự +10 55,600 14,800 3h 10m 4
Ship catapult

Tàu bắn đá

A:60 D:60 U:57

Sword-icon3 Hỏa tiễn cháy Tấn công +12 20,800 1,807 1h 45m 3
Sword-icon2 Hỏa tiễn lửa Địa ngục Tấn công +12 42,000 7,227 3h 4
Sword-icon1 Hỏa tiễn lửa Tận thế Tấn công +12 83,600 21,680 3h 20m 5
Shield-icon3 Một khoang Phòng ngự +12 20,800 1,807 1h 45m 3
Shield-icon2 Hai khoang Phòng ngự +12 42,000 7,227 3h 4
Shield-icon1 Ba khoang Phòng ngự +12 83,600 21,680 3h 20m 5
Mortar

Tàu thần công

A:160 D:160 U:130

Sword-icon3 Lựu pháo Sấm Tấn công +35 43,600 3,525 1h 55m 4
Sword-icon2 Lựu pháo Thần sấm Tấn công +35 83,400 13,775 3h 10m 5
Sword-icon1 Lựu pháo Diêm vương Tấn công +35 168,000 39,750 3h 30m >=7
Shield-icon3 Một khoang Phòng ngự +35 43,600 3,525 1h 55m 4
Shield-icon2 Hai khoang Phòng ngự +35 83,400 13,775 3h 10m 5
Shield-icon1 Ba khoang Phòng ngự +35 168,000 39,750 3h 30m >=7
Paddle

Tàu hơi nước

A:100+ D:90 U:114

Sword-icon3 Mũi húc Đồng Tấn công +20 33,000 2,825 1h50m 3
Sword-icon2 Mũi húc Sắt Tấn công +20 66,000 10,450 3h 4
Sword-icon1 Mũi húc Thép Tấn công +20 130,000 31,000 3h 20m 5
Shield-icon3 Một khoang Phòng ngự +18 33,000 2,825 1h50m 3
Shield-icon2 Hai khoang Phòng ngự +18 66,000 10,450 3h 4
Shield-icon1 Ba khoang Phòng ngự +18 130,000 31,000 3h 20m 5
Submarine

Tàu ngầm

A:110 D:155+ U:126

Sword-icon3 Ngư lôi Clockwork Tấn công +20 50,000 4,475 2h 5
Sword-icon2 Ngư lôi Automaton Tấn công +20 110,000 16,000 3h20m 6
Sword-icon1 Ngư lôi Machina Tấn công +20 211,000 50,000 3h40m 7
Shield-icon3 Một khoang Phòng ngự +30 50,000 4,475 2h 5
Shield-icon2 Hai khoang Phòng ngự +30 110,000 16,000 3h20m 6
Shield-icon1 Ba khoang Phòng ngự +30 211,000 50,000 3h40m 7

+ Đơn vị có phần thưởng (Cuộc tấn công hay Kháng chiến) ở [stat] này. ? Thông tin thiếu hoặc chưa được xác minh.Những câu thường hỏi về tàu thuyền  [edit]

THẮC MẮC VỀ TÀU THUYỀN

How much do cargo ships cost?Sửa đổi

  • Answer: Every cargo ship costs more than the previous ship. For more information see Cargo Ship.

Why is it that when I pillage a town, I get only 60 resources?Sửa đổi

  • Answer: The amount you pillage depends on the trading port level of the victim's town. The higher level it is, the faster you can load your cargo ships. A town with no port will only yield up to 60 resources. A town with a level 1 port will yield up to 200 resources. A town with a level 2 port will yield up to 600 resources, and so on. See the articles on pillaging and loot for more info.

(Not valid from version 0.3)

Does the number of troops I send in the attack affect the amount of resources I will receive when pillaging?Sửa đổi

  • Answer: No. Whether you send 1 swordsman or 10,000 swordsmen; you would loot no more than the maximum amount that can be loaded by your cargo ship. Of course, if you lose, don't expect any loot. One cargo ship is sent out initially to transport the troops (unless the target is on the same island). Then, if you can loot more than one ship's worth of resources, and you have free ships available, some of your ships teleport to your victim's harbor to transport the resources back.

How do I know if my town is being blockaded?Sửa đổi

  • Answer: If you have warships available, you can click on your town and an option will appear to "break blockade". Take note, when inspecting fleets in town, the "Occupying Forces: Ships of an enemy occupation force are stationed in this town!" message is a bug. The best way to tell whether you are blockaded is your Military Advisor, who will glow red with incoming attacks, and provide information on enemy troop movements.

How long can the blockade last?Sửa đổi

  • Answer: It can last up to 8 hours for one fleet. When you decide to blockade someone, there is a pull-down menu asking you how long you wish to blockade for, and it allows you to select from 1-8 hours. Keep in mind though that upkeep for warships is VERY HIGH. Some have suggested waiting out the blockade as the best solution, but, if you think you have a far superior fleet, you may want to counter-attack them.

Is it true that if I don't have a port (or shipyard) I can't be blockaded?Sửa đổi

  • Answer: No, you can be blockaded with or without a port. Furthermore, you can't buy cargo ships without a port, and you can't trade without cargo ships. And if you can't trade, how will you acquire the resources missing in your island? Although you might be able do this in your colony, this is not a viable option for your capital.

How many cargo ships do I need to set up a new colony?Sửa đổi

  • Answer: A minimum of three must be available. Each cargo ship can hold 500 resources. They must carry the amount required for setting up the colony (1,250 building material) and can send up to 250 more units without increasing the number of ships used. By using more cargo ships, you can send even more resources to help start your colony.

Remember: Do not ship too many resources to start the colony, because initial storage capacity of the colony (before building a warehouse) is only 750 units of wood and 300 units of each luxury item. Any excess you send above that level would be lost.

In my town report it says "A trade fleet from has arrived in and brought: xxx resources." How am I supposed to know who sent it?Sửa đổi

  • Answer: the missing name of the player who sent the shipment is a bug. Many times when you receive this bugged message, you actually didn't receive any goods at all. The only way right now to track who sent which shipment is to track your messages. If you're online, tracking shipments coming in is easier as you can view all the incoming ships in your port.

What is the travel time, and is there a formula for it?Sửa đổi

  • Answer: There is a simple formula for it. Travel time, in minutes, is
$ [400/ (\mathrm{ship\ speed})] * (\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} + 1) $ (See Also: Formulas)
  • Speed of cargo vessels is normally 20, so this simplifies to
$ 20 * (\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} + 1) $
So if you're going from 30(x1):30(y1) to 31(x2):30(y2)
20 * (sqrt[(30-30)2+(31-30)2] + 1)
20 * (1 + 1)
40 minutes
For diagonals
30:30 → 31:31
20 * (sqrt[(31-30)2+(31-30)2] + 1)
20 * (sqrt(2)+1)
20 * 2.41
48.28 minutes ≈ 48m17s

(So draw lines on the map and compare their lengths to get a rough idea, once you have found the time for one trip. But don't forget the loading time.)


In v.0.3.0 the formula has changed. In the game's Ikipedia, cargo ships are shown to have speed 60. Furthermore, they seem to have gotten smart and dropped the 1 from the (1+distance) scaling. It now seems, for cargo ships at least, to go something like this:

$ [1200/ (\mathrm{ship\ speed})] * \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} $ minutes.