FANDOM


Img sulfur

Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Hố lưu huỳnh : fi: Fi, fr: Fr, hu: Hu, nl: Nl and en: Uk / Us

Giới thiệu Sửa đổi

Hố lưu huỳnh cung cấp Lưu huỳnh, nó được dùng tạo lập các binh chủng quân đội - tàu chiến. Không phải đảo nào cũng có Lưu huỳnh. Khu vực thử nghiệm thuốc súng sẽ làm giảm lượng lưu huỳnh tiêu thụ; Tòa tháp của nhà giả kim thuật làm tăng sản lượng khai thác lưu huỳnh.


Chi tiết nâng cấpSửa đổi

Nếu Kỳ quan trên đảo là Small Lò rèn của Hephaistos (Lò rèn của Hephaistos) và tài nguyên trên đảo là Lưu huỳnh thì sự khai thác Lưu huỳnh được tăng 10%. Nếu đóng góp cầu phúc đầy đủ cho đảo, thì Kỳ quan sẽ ban phúc với lượng sản phẩm khai thác Lưu huỳnh được nhân đôi trong 24 giờ.(ban phúc của kỳ quan không hoạt động tại thời điểm tháng tư 2009).


Những công trình khácSửa đổi

Các công trình khác trên đảoSửa đổi