FANDOM


Đổi ngôn ngữ wiki liên kết đến Cách lập thuộc địa đầu tiên : en: Uk / Us

Đầu tiên chúng ta phải nghiên cứu lên đến Phát triển. sau đó xây Cung điện ở thủ đô tích trữ đủ 9.000 Gold small, 40 Icon citizen và thêm vào đó là 3 S Cargo (tàu chở hàng), lưu ý là tài nguyên phải mang theo thêm 1.250 Wood small để xây Phủ thủ hiến tại Thuộc địa mới