FANDOM


Các công trình nghiên cứu trong trò chơi Ikariam


Bốn lãnh vực nghiên cứu sửa

Trong trò chơi dàn trận Ikariam có 4 lãnh vực nghiên cứu là:

HẢI DƯƠNG KINH TẾ KHOA HỌC QUÂN SỰ
Area Seafaring.jpg Area economy.jpg Area Knowledge.jpg Area Military.jpg
Các bước nghiên cứu trong từng lãnh vực có thể sẽ là điều kiện cần cho môt bước ở lãnh vực khác.


Xem thêm: sửa

Bảng tóm tắt và sơ đồ nghiên cứu IKA

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên