FANDOM


Bản mẫu:Transclude 

Tổng số điểm / Các nhà khoa học


Tất cả các nghiên cứu cung cấp cho bạn 0.02 Các nhà khoa học cho mỗi 1 điểm 1 Research small chi cho bất kỳ người trong số họ. Điều này được thêm vào Tổng điểm của bạn.

Mức độ nghiên cứu

Bạn sẽ kiếm được '4 điểm' Cấp nghiên cứu cho mỗi nghiên cứu mà bạn hoàn thành, không có vấn đề bao nhiêu  Research small được yêu cầu phải hoàn thành nó và không kể nó thuộc về loại nghiên cứu nào.