FANDOM


Điểm hoạt động có thể được hiểu là "Số lượng các việc bạn có thể làm cùng một lúc". Bạn được thêm một điểm hành động mới cho từng 3 cấp của Tòa thị chính. Điểm hoạt động này bị giảm khi buôn bán, khiêu chiến và phong tỏa. Mỗi hoạt động tiêu tốn một điểm hành động, nó không phụ thuộc vào số lượng tàu thuyền và các đơn vị tham gia, và điểm hành động được hồi phục khi các hoạt động được hoàn tất.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên